EZER BEWIND
LICHT AAN HET EINDE VAN DE TUNNEL

WERKWIJZE

Eerste contactmoment en intakegesprek
U weet dat Ezer Bewind iets voor u kan betekenen en maakt telefonisch of schriftelijk contact met ons. Wij maken met u een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek en sturen u per e-mail het intakeformulier. Wij verzoeken u dit formulier vooraf in te vullen en de benodigde stukken te verzamelen. 

Voor het intakegesprek wordt er altijd een huisbezoek gepland. Indien de cliënt begeleiding heeft vanuit een hulpverlenende instantie, is het een vereiste dat de begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is. Dit gesprek heeft als doel om inzicht te krijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de aanvraag. Er wordt een inschatting gemaakt van de financiële en/of persoonlijke situatie van de cliënt. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de inkomsten en vaste lasten die de cliënt heeft. De bewindvoerder informeert de client over de inhoud van deze maatregelen en onze werkwijze. Wij bespreken met u wat u van de bewindvoerder kan verwachten en wat wij van u verwachten. Wij maken u ervan bewust dat de samenwerking tussen de cliënt en de bewindvoerder van essentieel belang is voor een goed verloop van de regeling.  

Als na het intakegesprek blijkt dat de cliënt verder wilt met Ezer Bewind, wordt de aanvraag voor onderbewindstelling in gang gezet.  

Opstartfase
Bij de aanvraag moet de bewindvoerder een bereidverklaring ondertekenen, om te verklaren dat hij bereid is de taak te vervullen en voldoet aan de voorwaarden om bewindvoerder te mogen zijn. Daarnaast moet het verzoekschrift tot bewind worden gedaan door de cliënt.  

De client en de bewindvoerder ondertekenen beiden het Plan van Aanpak. In het plan worden doelen gesteld voor korte en lange termijn en wordt het volgende vastgelegd:

  • Wat is het doel van het bewind;
  • Wat zijn de wederzijdse afspraken om dit doel te bereiken;
  • Wat mag Ezer Bewind en de cliënt van elkaar verwachten en wie fungeert voor de cliënt als contactpersoon; 
  • De vermogens- en inkomensbeschrijving; 
  • De strategie van de bewindvoerder (en cliënt) om de financiële situatie z.s.m. te stabiliseren en te komen tot een situatie van zelfredzaamheid van de cliënt.

De bereidverklaring en het plan van aanpak stuurt de bewindvoerder als bijlage mee met het verzoek tot bewind naar de rechtbank. Het verzoekschriftprocedure kan uiterlijk 2 maanden voordat de rechtbank u en de bewindvoerder zal oproepen voor de zitting.  

Zodra de bewindvoerder van de kantonrechter de beschikking van de onderbewindstelling en zijn benoeming heeft ontvangen, begint de bewindvoerder officieel voor de cliënt aan het werk te gaan. Vóór dit moment dient de cliënt zijn financieel beheer nog steeds zelf uit te voeren.

Als eerste worden er twee rekeningen voor de cliënt geopend. Op de beheerrekening worden de inkomsten van de rechthebbende bijgeschreven en alle uitgaven (betalingsverplichtingen) gedaan. Het is een betaal- en spaarrekening zonder bankpas, waardoor de cliënt zelf geen gebruik kan maken van deze rekening. Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks een afgesproken vast bedrag. Dit kan de cliënt naar eigen inzicht uitgeven aan voeding, kleding, etc. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra voor de eerste keer het inkomen op de beheerrekening is gestort. 

Alle uitkerende instanties, werkgevers, woningbouwvereniging, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc., worden aangeschreven om hen van de onderbewindstelling op de hoogte te brengen en het nieuwe rekeningnummer door te geven.  Er wordt verzocht om alle correspondentie in de toekomst via Ezer Bewind te laten verlopen en om een actueel overzicht te sturen van de stand van zaken betreft de betalingen. Aan de hand van deze gegevens zullen alle maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de financiën van de cliënt. 

Uitvoeringsfase
Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de financiële overzichten van de diverse instanties wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt.

Het budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en vaste lasten en dient als leidraad voor het financiële beheer. In het budgetplan wordt duidelijk hoe de financiële situatie van de cliënt eruitziet en of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Eveneens staat hierin hoeveel leefgeld er per week aan de cliënt kan worden uitbetaald. Het is mogelijk dat aan de hand van het budgetplan het Plan van Aanpak wordt bijgesteld.

Jaarlijks legt Ezer Bewind Rekening en Verantwoording af aan de rechtbank binnen de termijn welke de rechtbank per cliënt stelt. Vooraf bespreekt de bewindvoerder de Rekening en Verantwoording met de cliënt. Indien de cliënt zich kan vinden in de inhoud van de Rekening en Verantwoording tekent hij/zij voor akkoord waarna deze wordt verzonden naar de rechtbank. 

Afsluitingsfase
Het bewind eindigt als de periode waarvoor het is ingesteld is verstreken, of wanneer de kanton­rechter besluit het bewind op te heffen. Het bewind eindigt ook wanneer de cliënt komt te overlijden.

Opheffing van het bewind kan op verzoek van de cliënt en de bewindvoerder of van degene die gerechtigd is onderbewindstelling te verzoeken dan wel ambtshalve, indien de noodzaak daartoe niet meer bestaat of voortzetting van het bewind niet zinvol is gebleken. 

De kantonrechter kan doorgaans op het verzoek beslissen zonder een zitting te houden. Dit kan hij doen als de cliënt een gemotiveerde verklaring van de bewindvoerder meestuurt waaruit blijkt dat deze het met het beëindigingverzoek eens is en dat de redenen waarom het bewind is ingesteld niet meer aanwezig zijn.
Het is dus van belang een opheffingsverzoek goed te motiveren.

Over het algemeen zal het bewind pas op verzoek van de cliënt worden opgeheven als gedurende langere tijd gebleken is dat hij/zij zijn financiële zaken weer zelf kan beheren, bijvoorbeeld door succesvolle overschakeling op maandgeld. 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail