EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

Van aanmelding tot dienst verlenen

Om van onze dienstverlening gebruik te kunnen maken is het belangrijk dat vooraf een aantal stappen worden doorlopen. Om curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap te kunnen aanvragen moeten eerst een paar zaken geregeld worden. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Dit overzicht is natuurlijk niet compleet. U kunt ons altijd om meer uitleg vragen. Wij staan u graag te woord.

Stap 1 – Kennismaking
U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met Ezer Bewind om uw situatie te bespreken. Wij komen graag bij u thuis om kennis te maken, waarbij u vrijblijvend meer informatie krijgt over de bewindmaatregelen (of het budgetbeheer), de aanvraagprocedure en de kosten. Als u begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie is het, indien u daar geen bezwaar tegen heeft, wenselijk als uw begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is. Tijdens dit gesprek willen wij onderzoeken welke dienstverlening u van ons nodig heeft en/of wenst. Verder wordt besproken wat u en Ezer Bewind van elkaar verwachten, als u voor haar dienstverlening kiest.

Stap 2 – Intake
Wanneer u naderhand besluit uzelf onder bewind te laten stellen, vindt er een intakegesprek plaats. Per mail ontvangt u een afspraakbevestiging en het intakeformulier. Voorafgaand aan dit gesprek dient u het intakeformulier zo volledig mogelijk in te vullen en de benodigde stukken te verzamelen, zodat wij een goed beeld krijgen van uw situatie.

Tijdens het gesprek nemen we al uw inkomsten, uitgaven en eventueel aanwezige schulden samen door. Daarnaast kijken we naar een aantal punten waar u mogelijk geld op kunt besparen en op welke toeslagen u recht heeft. We maken tijdens het intakegesprek afspraken om een goede samenwerking te waarborgen.

Indien u na dit gesprek aangeeft dat u met ons in zee wenst plannen wij een vervolg afspraak voor de bespreking van de rechtbankformulieren bespreken. Deze formulieren vormen de aanvraag waarover de kantonrechter een uitspraak zal doen:

 • ‘Verzoek tot curatele, onderbewindstelling en/of mentorschap’ . 
 • ‘Bereidverklaring’ : Hierin staat dat de bewindvoerder bereid is de taak te vervullen en voldoet aan de voorwaarden om bewindvoerder te mogen zijn.
 • ‘Plan van Aanpak’: Hierin worden doelen gesteld voor korte en lange termijn, wordt het doel van het bewind, de wederzijdse afspraken en verwachtingen om het doel te bereiken en de vermogens- en inkomensbeschrijving vastgelegd. Uw plan van aanpak wordt bewaard in uw digitale persoonlijk dossier.
 • Aan familieleden, zoals de echtgenoot, de meerderjarige kinderen, broers en zusters, vader en moeder (indien deze betrokken zijn), wordt gevraagd of zij het eens zijn met het verzoek. Zij vullen het formulier 'Akkoordverklaring' in.

Stap 3 – Indienen en behandeling van uw aanvraag voor bewind.
De bewindvoerder zorgt ervoor dat alle stukken compleet bij de rechtbank komen. De rechtbank zal de stukken in behandeling nemen, dit kan uiterlijk twee maanden duren. Het kan voorkomen dat u een uitnodiging ontvangt voor een hoorzitting. In deze zitting zal de kantonrechter aan u vragen of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder en de onder bewindstelling. Wanneer u akkoord gaat, zal de kantonrechter een beschikking opmaken waaruit blijkt dat u onder bewind staat. Uw bewindvoerder ontvangt deze beschikking ook van de rechtbank.

Stap 4 – Opstart van bewind
Na onderbewindstelling door de rechtbank wordt al uw administratie aangeschreven door uw bewindvoerder. Dit betekent dat alle organisaties waar u mee te maken heeft op de hoogte worden gesteld van uw onderbewindstelling. Dit zijn onder andere organisaties betreffende uw inkomen, vaste lasten en eventuele schulden. Elke organisatie die wordt aangeschreven zal worden verzocht om een actueel overzicht te sturen van de stand van zaken van eventuele betaalachterstanden. Daarbij zal worden verzocht om Ezer Bewind als correspondentieadres op te voeren. In de loop van de tijd krijgt u geen financiële post meer thuis van deze organisaties. Persoonlijke post blijft u wel thuis ontvangen

 Ezer Bewind zal twee rekeningen voor u openen:

 • Leefgeldrekening: U krijgt een eigen bankrekening, waar wekelijks leefgeld op wordt gestort.
 • Beheerrekening: Daarnaast krijgt u een Beheerrekening, waar uw inkomen op binnen komt en uw vaste lasten vanaf worden betaald. 

 

Stap 5 – Uitvoering van bewind 
Zodra uw inkomen bij Ezer Bewind op de beheerrekening binnenkomt, kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie.Wij nemen dan ook gelijk contact met u op, zodat u weet dat wij het nu volledig gaan beheren. U kunt bij ons maandelijks via uw eigen digitale omgeving, Mijn OnView, raadplegen wat u ontvangen heeft aan inkomen en welke betalingen wij hebben verricht.

Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de financiële overzichten van de diverse instanties wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt. In dit budgetplan worden uw inkomsten en vaste lasten geïnventariseerd.

Mochten er wijzigingen voordoen die van invloed zijn op uw financiën, geef dit zo snel mogelijk door aan de bewindvoerder, dan passen wij het budgetplan voor u aan.

Uw bewindvoerder wordt uw vaste contactpersoon binnen Ezer Bewind en zal de volgende taken voor u uitvoeren:

 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • opstellen van een budgetplan;
 • informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties;
 • controleren eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); 
 • aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten;
 • aanvragen van kwijtscheldingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand;
 • treffen van betalingsregelingen;
 • aanvragen van toeslagen;
 • aflossen van uw schulden, indien mogelijk;
 • aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk;
 • belastingaangifte doen;
 • informeren en adviseren bij juridische zaken;
 • eventueel regelen verzekeringen.

Binnen drie maanden na uitspreken van het bewind wordt een boedelbeschrijving ingediend bij de rechtbank. Hierop worden alle bezittingen en eigendommen omschreven tijdens aanvang bewind. Deze beschrijving dient cliënt te ondertekenen alvorens deze wordt ingediend bij de rechtbank.

Daarnaast wordt jaarlijks ter controle aan de rechtbank 'Rekening en verantwoording' afgelegd. Ook deze jaarlijkse controle dient door cliënt te worden ondertekent.

Stap 5 – Evaluatie van bewind
Tussentijds kunnen er altijd zaken veranderen. U wisselt bijvoorbeeld van werkgever of uitkeringsinstantie, krijgt een andere energieleverancier of u gaat verhuizen. Dit soort zaken moet u altijd bij ons aangeven, zodat wij uw betalingen hierop kunnen aanpassen. Daarnaast is het bij ons mogelijk om een evaluatiegesprek aan te vragen, zodat wij zaken nog eens kunnen doorspreken.Daarnaast is de bewindvoerder altijd telefonisch

Stap 6 – Einde dienstverlening
Curatele, bewind en/of mentorschap kan om verschillende redenen eindigen. Bijvoorbeeld als u weer in staat bent om uw eigen financiën te beheren en/of u weer uw eigen beslissingen kunt nemen. Verder kunnen er grondige redenen zijn om een andere curator, bewindvoerder en/of mentor te willen. In alle gevallen beslist de kantonrechter of de curatele, het bewind en/of het mentorschap wordt beëindigd. Het is dus van belang een opheffingsverzoek goed te motiveren. Als u overlijdt eindigt de curatele, het bewind en/of het mentorschap van rechtswege.

Bij het beëindigen van het bewind wordt een ‘Eindrekening en Verantwoording’ aan de rechtbank gezonden welke eveneens vooraf door cliënt ondertekend dient te worden.


Klachten
Ondanks Ezer Bewind gedreven en zorgvuldig haar werkzaamheden uitvoerd kan het voorkomen dat er voor u toch een situatie ontstaat waarover u een klacht wilt indienen. In voorkomende situaties zal Ezer Bewind zorgvuldig met de afwikkeling van uw klacht omgaan en deze beschouwen als opbouwende kritiek en inzetten om de diensten te verbeteren. Voor het indienen van uw klacht verwijst Ezer Bewind naar het klachtenreglement.

 

 

 
 
 
 
Opbellen
E-mail