EZER BEWIND
LICHT AAN 'T EINDE VAN DE TUNNEL

CURATELE

Wat houdt curatele in?
Curatele wordt toegepast wanneer iemand zowel zijn financiële als persoonlijke belangen niet meer kan behartigen. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke zaken). De onder curatele gestelde (de curandus) verliest zijn handelingsbekwaamheid, waardoor de curator de wettelijke vertegenwoordiger wordt van de betrokkene. Men kan niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten, zoals het aangaan van een koop- of huurcontract.

Voor wie is ondercuratelestelling? 
Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet overziet.

Hoe kan ik curatele aanvragen?
Curatele wordt aangevraagd bij de rechtbank in uw omgeving. De procedure is een verzoekschriftprocedure. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. U kunt zelf het verzoek tot curatelestelling indienen, maar ook een familielid, gezaghebbende of de instelling waar u verblijft kan een verzoek indienen. Als u besluit bij Ezer Bewind onder curatele te komen staan, stuurt de bewindvoerder een bereidverklaring en het verzoek tot curatele naar de rechtbank. De rechtbank zal u oproepen om dit verzoek toe te lichten en de kantonrechter stelt de curator aan.

 

Wilt u een beter beeld krijgen van hoe wij te werk gaan na het eerste contactmoment? Bekijk de volgende pagina: "Werkwijze".  

 
 
 
 
Opbellen
E-mail